การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

|

วันนี้เวลา.10.00 น. ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบต.สามร้อยยอด เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบ จำนวน 5 เรื่อง คือ พิจารณาเลือดเลขานุการสภา, พิจารณาขอทำกิจการนอกเขต(สถานที่ทิ้งขยะ), พิจารณาพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรา… ดูเพิ่มเติม