การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ครั้งแรก

|

วันนี้ (27 ธ.ค. 64) นายชยพล อิทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ครั้งแรก เพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานสภา อบต., แต่งตั้งรองประธานสภาอบต., แต่งตั้งเลขานุการสภาอบต. และเพื่อกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565