การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

|

วันนี้เวลา. 13.30 น. อบต.สามร้อยยอด จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี 2564 และเพื่อพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีขอกันเงินโดยมิได้ก่อหนี้ผูกพันและกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี 2564 และเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564