การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

|

วันนี้ (23 ก.พ. 65) เวลา. 13.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด จัดการเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5