การเปิดเผยราคากลางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อส่งเสริมการเกษตรฯ สายหลังโรงเรียนบ้านใหม่-บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 – 9

|