การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สขร.1)

|

การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สขร.1)

การจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2563 – เดือนพฤศจิกายน 2563 

จำนวน  9  โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)