ขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566

|

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 8680 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2565
ขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 👇👇