คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

|