คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

|

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด  ทั้งนี้  การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ  ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  จำเป็นจะต้องมีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน