บันทึกข้อความ เรื่อง การตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาะารณะ

|