ประกาศการกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

|