ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักปลัด และปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|