ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งแลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

|