ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

|