ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี2565

|