ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เรื่อง การกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน

|