ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดใสสะอาด”“No Gift Policy”

|