ประชาสัมพันธ์ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างคอกวัวเสี่ยแป้น หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|

ประชาสัมพันธ์ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างคอกวัวเสี่ยแป้น

หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 260,000.- บาท

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 260,000.- บาท