ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำหรือปรับปรุง ข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563

|

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

และประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำหรือปรับปรุง

ข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.- บาท

ราคากลางที่กำหนดใหม่ ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

วงเงินงบประมาณที่กำหนดใหม่ 1,930,000.- บาท