ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามร้อยยอด 29 (ช่วงที่ชำรุด) หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามร้อยยอด 29 (ช่วงที่ชำรุด) หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 110,000.- บาท

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 111,000.- บาท