ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพี่รงค์-ถ้ำเสือ (ช่วงหัวเขาน้อย) หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านพี่รงค์-ถ้ำเสือ (ช่วงหัวเขาน้อย) หมู่ที่ 3

ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 330,000.- บาท

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 333,000.- บาท