ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายพ้วนเชื่อมหนองไผ่ บ้านดอนเตาเหล้า หมู่ที่ 6 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายพ้วนเชื่อมหนองไผ่ บ้านดอนเตาเหล้า หมู่ที่ 6

ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.- บาท

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 174,099.- บาท