ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหินกอกแกระ หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหินกอกแกระ หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด

อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 90,000.- บาท

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 89,000.- บาท