ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยหลังโรงแรมไพรเวซี่ หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  ซอยหลังโรงแรมไพรเวซี่ 

หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,000.- บาท

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 126,000.- บาท