ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ่อหยอง-บ้านนายสำเริง หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ่อหยอง-บ้านนายสำเริง หมู่ที่ 1

ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 120,000.- บาท

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 120,000.- บาท