ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยนกเงือก หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยนกเงือก หมู่ที่ 4

ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 119,000.- บาท

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 109,000.- บาท