ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่คุณฟ้อน-ปลายคลองหนองข้าวเหนียว (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่คุณฟ้อน-ปลายคลองหนองข้าวเหนียว (ช่วงที่ 1) 

หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 440,000.- บาท

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 435,000.- บาท