ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยข้างเขาดินสอ หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยข้างเขาดินสอ หมู่ที่ 5

ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 161,000.- บาท

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  เป็นเงิน 161,000.- บาท