ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายชุกลั่นทม ม.1-ม.9 หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายชุกลั่นทม ม.1-ม.9 หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 172,000.- บาท

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 172,000.- บาท