ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนพุน้อย-หนองขาม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนพุน้อย-หนองขาม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 312,000.- บาท

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  เป็นเงิน 292,000.- บาท