ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 84,900.- บาท

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564  เป็นเงิน 84,900.- บาท