ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเชื่อมสามร้อยยอด 23 – สามร้อยยอด 25 หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเชื่อมสามร้อยยอด 23 – สามร้อยยอด 25 หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 210,000.- บาท

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564  เป็นเงิน 207,000.- บาท