ประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5

|

วันนี้ (28 ม.ค. 65) เวลา. 09.00 น. ร.ต.ต.ธิติ เนตรสว่าง นายกอบต.สามร้อยยอด จัดการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 โดยมีรองนายก อบต.สามร้อยยอด, เลขานายก อบต.สามร้อยยอด,รองปลัด อบต.สามร้อยยอด, ประธานสภา อบต.สามร้อยยอด, สมาชิกสภา อบต.สามร้อยยอด, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้อำนวยการ รพ.สต.สามร้อยยอด, อสม.ประจำตำบลสามร้อยยอด, อปพร.ตำบลสามร้อยยอด และพนักงาน ข้าราชการ อบต.สามร้อยยอด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยท่านนายกและท่านรองปลัด ได้อธิบายชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านฟังอย่างละเอียด