ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ OTOP ตำบลสามร้อยยอด)

|

วันนี้ (26 ม.ค. 65) เวลา. 10.00 น. ร.ต.ต.ธิติ เนตรสว่าง นายก อบต.สามร้อยยอด เปิดประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ OTOP ตำบลสามร้อยยอด) ณ ห้องประชุม อบต.สามร้อยยอด โดยท่านนายกมีแนวความคิดจะเปิดตลาด OTOP ตำบลสามร้อยยอด จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของประชาชนตำบลสามร้อยยอด เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า และมีรายได้เพิ่มในช่วงสถานการณ์โควิด โดยเชิญกลุ่มอาชีพ, ธนาคาร ธกส., ชมรม CSR เพื่อการท่องเที่ยวตำบลสามร้อยยอด, สมาชิกสภา อบต.,ผู้ใหญ่บ้าน, รองนายก อบต., ประธานสภา อบต., รองปลัด อบต., พนักงานข้าราชการ และประชาชนในตำบลสามร้อยยอด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทาง และวิธีการดำเนินการตลาด OTOP ว่าควรดำเนินการไปในทิศทางใดจึงจะประสบผลสำเร็จ และเป็นที่รู้จักที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาดOTOPแห่งนี้ ซึ่งตลาด OTOP ตำบลสามร้อยยอด จะเปิดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในวันใดทาง อบต.สามร้อยยอด จักประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งโดยทั่วกัน#หากท่านใดมีสินค้าที่สนใจจะเข้าร่วมจำหน่ายกับตลาดOTOPสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อบต.สามร้อยยอด หรือโทร.032-906165 ติดต่อห้องสำนักปลัดได้เลยค่ะ