ประชุมพนักงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

|

ประชุมพนักงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564นายวิชัย พวงสุวรรณ รองปลัดอบต.สามร้อยยอด แจ้งนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้รับมอบมาให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติ และประชุมปรึกษาปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของแต่ละกอง