ประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ชนิด ลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease)

|

วันนี้ เวลา. 13.30 น. มีการประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ชนิด ลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด