ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

|

วันนี้เวลา. 10.00 น. อบต.สามร้อยยอด จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เพื่อมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ