ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

วันนี้เวลา. 10.00 น. อบต.สามร้อยยอด มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เพื่อแจ้งงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2563 และติดตามประเมินผลแผนการพัฒนา ประจำปี 2563