ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

|

วันนี้เวลา. 10.00 น. อบต.สามร้อยยอด จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)