ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565

|

วันนี้ (14 ม.ค. 65) เวลา. 15.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด จัดการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาแปรญัติ และพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย