ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565

|

วันนี้ (29 เม.ย. 65) เวลา. 13.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด จัดการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ครุภัณฑ์สำนักงาน และพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม