สาระน่ารู้ เรื่อง ทางจำเป็น VS ภาระจำยอม

|

สาระน่ารู้

🏀ทางจำเป็น VS ภาระจำยอม🏀

⚠️ทางจำเป็น : เกิดจากการเปิดทางให้ที่ดินที่ถูกล้อมด้วยที่ดินแปลงอื่นอยู่ จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ (ที่ดินตาบอด) กฎหมายจึงให้สิทธิแก่เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมให้มีสิทธิผ่านที่ดินแปลงอื่นซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้
📍แล้วที่ดินตาบอดต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่?
✔️เจ้าของที่ดินตาบอด สามารถขอเปิดทางจากเจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ ทางนี้เรียกว่า ทางจำเป็น โดยอาจให้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่สำหรับความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น ดังนั้น ที่ดินที่ไม่มีทางออกสาธารณะ (ที่ดินตาบอด) จึงมิใช่ที่ดินที่โดยสภาพไม่สามารถทำประโยชน์ได้อย่างแท้จริง จึงต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

⚠️ภาระจำยอม : ที่ดินที่ต้องยอมรับกรรมหรือผลกระทบหรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินนั้น เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินอื่น
📍แล้วทางภาระจำยอมต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่?
✔️เจ้าของที่ดินที่ติดภาระจำยอมยังคงสามารถนำที่ดินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด จึงไม่เข้าข่ายเป็นที่ดินที่กฎหมายห้ามใช้ประโยชน์ จึงต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง