เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ (๖๗๒,๐๐๐.-บาท)

|