แต่งตั้งตัวแทนผู้สังเกตุการณ์ลงคะแนนเลือกตั้ง และนับคะแนนเลือกตั้ง

|