แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)

|

“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กำหนด วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี