โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านพุน้อย (ช่วงที่ชำรุด) หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านพุน้อย (ช่วงที่ชำรุด) หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 180,000.- บาท

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 172,000.- บาท