โครงการจิตอาสาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5

|