โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2564

|

วันนี้ เวลา. 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านพุน้อย ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติในอนาคต