โครงการอบรมเสริมสร้างให้พนักงานส่วนตำบลมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

|