โครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564  ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”

|